• img header group mobile
 • img header group tablet
 • img-header-group

Services & Solutions

 • IT management door middel van flexibele dienstverlening (www.CIO-As-A-Service.be)
 • Doorlichting en/of inrichting van uw IT organisatie, processen, toepassingen en infrastructuur
 • Ondersteuning, uitvoering en implementatie van project/programma-beheer

Meer info

Financiering (zaaigeld)

 • Ter ondersteuning van uw groei-ambities en waar van toepassing dragen we graag een steentje bij in ruil voor mede-aandeelhouderschap

Meer info

Knowledge base for growth

 • Kreskado (esperanto voor ‘Groei’) is ons kennisplatform - in samenwerking met NautaDutilh - gericht op innovatieve groeibedrijven. Verschillende bedrijfsdomeinen (juridisch, ICT, …) worden belicht.

Meer info

entrust-group heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door entrust-group worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van entrust-group en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door entrust-group enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch entrust-group behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van entrust-group en dat door de loutere mededeling van informatie aan entrust-group, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van entrust-group.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van entrust-group middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door entrust-group worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van entrust-group onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door entrust-group ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege entrust-group inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

entrust-group treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van entrust-group voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.

De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van entrust-group nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan entrust-group.

entrust-group behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

4. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van entrust-group behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van entrust-group.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van entrust-group, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

entrust-group draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van entrust-group, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste entrust-group in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

5. Privacy Policy

Teneinde de verstrekking van informatie door entrust-group aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, émailadres of telefoon- en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

entrust-group heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.

entrust-group eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

 

 

2010

Founded

founded

Co-Workers

Proprietary solutions / platforms developed

(Co) Founded Companies

Exit(s)

 • epm live upland
 • lidvanfeweb
 • m-files
 • betagroup
 • microsoft
 • targit
 • isaca
 • castLogo
 • one2three
 • kreskado
 • westartup
 • kreskado

Kantoren

Tervurenlaan 34
1040 Brussel
+32-2-50 30 620

Mijlstraat 153
2570 Duffel
+32-2-50 30 620

entrust-it cvba
KBC BE93 7340 2916 4067
BIC: KREDBEBB

FORTIS BE23 0017 1526 0191
BIC: GEBABEBB

ONR 0826.972.807

 

Route d'Esch 7
1470 Luxemburg
+352-2-03 01 068

entrust-invest sàrl
IBAN: LU95 0100 7201 6546 0550
BIC: FOTNLUL1

Contact

facebook linkedin twitter mail